• Share via Facebook
 • Share via Twitter
 • Share via in
 • Share via Gplus
KIM CƯƠNG THỪA

KIM CƯƠNG THỪA

http://www.facebook.com/pages/KIM-CƯƠNG-THỪA/193828120687733

Pháp môn Phật giáo mật tông truyền thừa Drukpa được ngài Pháp Vương Gyalwang Drukpa XII tôn kính lưu truyền vào Việt Nam, đây là pháp môn thuộc Kim Cương Thừa.

KIM CƯƠNG THỪA facebook page has 135 fans. There are 21 people talking about this page. KIM CƯƠNG THỪA is listed in Church/religious organization and ranked at TopOnSocial as #1. You can also view all Facebook pages in Vietnam. TopOnSocial allows you to compare KIM CƯƠNG THỪA with up to 3 other pages.

 • Fans
 • 135 people like this page
 • Fan Changes
 • 1 day 0
 • 1 week +3
 • 1 month +13
 • Talking
 • 21 people talking about this page
 • Talking Changes
 • 1 day 0
 • 1 week -1
 • 1 month +1
Compare with other pages

The statistics of KIM CƯƠNG THỪA Page will be updated as soon as possible.